Na području Tuzlanskog kantona na snazi je Pravilnik o obimu prava ma biomedicinski potpomognutu oplodnju osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 21/21), kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji, način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.
Sve informacije u vezi biomedicinski potpomognute oplodnje možete preuzeti na postavljnom link-u:
https://zzotk.ba/asistirana-reprodukcija/