Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja (“Službene novine TK” broj: 14/99, 15/13, 7/15 i 14/16) osnovan je Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) sa sjedištem u Tuzli, Franjevačka 36. Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je na osnovu Saglasnosti Skupštine Tuzlanskog kantona broj: 01-02-798-4/15 od 10.12.2015. godine na sjednici od 25.02.2016. godine donio Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona koji je objavljen u “Službenim novinama TK” broj: 4/16.

Djelatnost Zavoda utvrđena je Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacija BiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, Statutom Zavoda i obuhvata:

 • Provodi politiku razvoja i unapređivanja zdravstvene zaštite koja se osigurava obaveznim zdravstvenim osiguranjem,
 • Planira i prikuplja novčana sredstva obaveznog zdravstvenog osiguranja, te plaća usluge zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu,
 • Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjima prava osiguranih lica, brine se o zakonitom i blagovremenom ostvarivanju tih prava, te osiguranim licima pruža stručnu pomoć u ostvarivanju prava i zaštiti njihovih interesa,
 • Obavlja poslove ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima koji obavljaju privatnu praksu,
 • Određuje kriterije, način korištenja i visinu novčanog iznosa za naknadu putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite i naknadu za pogrebne troškove,
 • Određuje visinu naknade plaće i najviši iznos naknade plaće na teret Zavoda, način valorizacije osnovice za naknadu plaće za vrijeme bolovanja,
 • Učestvuje u izradi i provodi međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na obavezno zdravstveno osiguranje,
 • Vrši obračun dugovanja i potraživanja troškova zdravstvenog osiguranja i druge poslove u skladu sa ugovorom,
 • Obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem zdravstvene zaštite u inostranstvu,
 • Obavlja monitoring, evaluaciju i kontrolu realizacije zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama,
 • Obavlja poslove izrade podzakonskih i općih akata u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za čije su donošenje nadležni organi Kantona, odnosno organi kantonalnog zavoda osiguranja,
 • Uređuje ostala pitanja u vezi sa ostvarivanjem prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • Vodi evdiencije u oblasti obaveznog zdravstvenog osiguranja a po potrebi uvodi dodatna statistička istraživanja od interesa za obavezno zdravstveno osiguranje,
 • Izrađuje izvještaja o provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja na teritoriji Kantona,
 • Po potrebi vrši poslove u vezi sa izradom standarda i normativa obaveznog zdravstvenog osiguranja,
 • Vrši izradu i distribuciju svih potrebnih obrazaca za zdravstveno osiguranje,
 • Obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o zdravstvenom osiguranju, Zakonom o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona i drugim zakonima i podzakonskim propisima.

Prava, obaveze i odgovornosti koje proizilaze iz djelatnosti Kantonalnog zavoda ostvaruju se:

 • u sjedištu Kantonalnog zavoda,
 • u poslovnicama zdravstvenog osiguranja Kantonalnog zavoda.

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona ima 13 poslovnica sa sjedištem u svakoj općini Kantona.

U poslovnicama Zavoda obavljaju se slijedeći poslovi:

 • preuzimanje i korištenje podataka iz jedinstvenog sistema registracije kontrole i naplate doprinosa,
 • vođenje evidencija osiguranih lica u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa,
 • prijava i odjava članova porodice osiguranih lica,
 • izdavanje i ovjera isprava kojima se utvrđuje i dokazuje svojstvo osiguranog lica do uvođenja e-legitimacije,
 • vođenje ličnih kartona osiguranih lica,
 • obrada dokumentacije radi ostvarivanja prava osiguranih lica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja po skraćenom upravnom postupku,
 • utvrđivanje prava na ortopedska i druga pomagala, vrši ovjera navedih pomagala i vrši evidentiranje,
 • prijem, evidentiranje, ovjera i izdavanje obrazaca u vezi sa sprovođenjem međunarodnih sporazuma o socijalnom osiguranju u dijelu koji se odnosi na zdravstveno osiguranje,
 • obračun paušalnih naknada po međunarodnim sporazumima,
 • rješavanje u prvom stepenu o pravima iz obevznog zdravstvenog osiguranja i drugi poslovi u skladu sa zakonom, podzakonskim i drugim aktima