Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka fotokopirnog papira
Odluka o poništenju postupka – usluge održavanja sistema centralnog grijanja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – gorivo
Odluka o izboru – farmaceutske – treći krug
Odluka o izboru – usluge zaštite na radu
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – usluge održavanja centralnog grijanja