Odluka o izboru za LOT 1- PET CT
Odluka o poništenju za LOT 2- WBS

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje licenci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača usluge fizičke zaštite ljudi i imovine

Odluka o izboru- deficitarne – LOT 2
Odluka o izboru- deficitarne – LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sistematski pregled

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje računara i računarske opreme
Odluka o izboru ponuđača za pružanje usluga medicinske rehabilitacije
Odluka o izboru ponuđača za deficitarne usluge – Osteodenzitometrija
Odluka o izboru ponuđača za deficitarne usluge – VMA i Kateholamnini u dnevnom urinu
Odluka o izboru ponuđača za deficitarne usluge – UPTD
Odluka o izboru ponuđača za deficitarne usluge – Hromogranin A u serumu
Odluka o poništenju – deficitarne – LOT 1
Odluka o poništenju – deficitarne – LOT 3
Odluka o poništenju postupka
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje imovine LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje zaposlenih LOT 2
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – osiguranje automobila LOT 3
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – računarska oprema za potrebe informatizacije
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LIS – nabavka novih licenci
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – usluge zaštite na radu i od požara
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – fotokopirni papir
Odluka o poništenju postupka – sanacija zuba 2024.
Odluka o poništenju postupka nabavke – nabavka podnih obloga
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – električna energija