Franjevačka 36, 75000 Tuzla
Doprinosi
Pon-pet 07:30-16:00
info@zzotk.ba
Novosti i obavijesti2022-01-04T23:23:42+01:00
2609, 2023

Pojašnjenje: Pružanje usluga radioterapije i citoterapije

Osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se radi prestanka rada na aparatu za radioterapiju u JZU UKC Tuzla, na pružanje navedene usluge upućuju u druge zdravstvene ustanove na području Federacije BiH. Kako se u periodu pružanja radioterapije, većini osiguranih lica uporedo pruža i usluga primanja cistostatika, isti se također upućuju [...]

2609, 2023

Propisi za pripremu pismenog i usmenog dijela ispita po Javnom oglasu od 02.09.2023.

Stručni saradnik za baze podataka Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – odluka US, 36/18 i 61/22) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine FBiH”, broj: 46/10 i 75/13) Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Sl. novine Tuzlanskog kantona”, br. 14/99, 15/13, 7/15 i [...]

2009, 2023

Ugovorene deficitarne zdravstvene usluge

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona donijelo je Odluku o Listi deficitarnih usluga. Na osnovu Liste deficitarnih usluga, Zavod sprovodi postupak dodjele ugovora za pružanje deficitarnih usluga. Osigurana lica na osnovu zaključenih ugovora pravo na pružanje deficitarnih usluga ostvaruju u zdravstvenim ustanovama sa kojima je Zavod zaključio ugovor za obavljanje deficitarnih usluga. Zavod [...]

1909, 2023

Vlada TK dala saglasnost na Izmjene i dopune Liste ortopedskih pomagala

Vlada Tuzlanskog kantona je današnjoj sjednici utvrdila izmjene i dopune Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Navedenim Izmjenama došlo je do promjene indikacija za propisivanje senzora za mjerenje glukoze, i to na način da se oni obezbjeđuju svim osiguranim licima koji su oboljeli od šećerne bolesti TIP 1 i [...]

1809, 2023

Poziv za preuzimanje e-Legitimacija i rješenja za povrat sredstava

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je do sada printao oko 343 hiljade elektronskih zdravstvenih legitimacija (e-Legitimacija). Najvećim dijelom, e-Legitimacije su i uručene osiguranim licima. Određen broj, cc oko 2000 elektronskih legitimacija za lica sa područja Grada Tuzle, još uvijek čeka na preuzimanje. Pozivamo građane, osigurana lica sa područja Grada Tuzle koji [...]

1608, 2023

Investiranje raspoloživih novčanih sredstava

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za izbor banaka za investiranje raspoloživih sredstava. Zavod ima namjenu izvršiti odabir najmanje 4 (četiri) depozitne banke za usluge oročavanja raspoloživih sredstava Zavoda, i to: 90% raspoloživih sredstava Zavoda oročit će se na period od 13 mjeseci; 10% raspoloživih sredstava oročit će se [...]

208, 2023

Poništenje dijela Javnog oglasa

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona objavljuje poništenje dijela Javnog oglasa od 01.07.2023. godine. Kompletna objava može se preuzeti na postavljenom link-u Poništenje dijela javnog oglasa od 01.07.2023.

1407, 2023

Propisi za pismeni i usmeni dio ispita po Javnom oglasu od 01.07.2023.

Propisi za pripremu pismenog i usmenog ispita po Javnom oglasu od 01.07.2023. godine Referent zdravstvenog osiguranja u Poslovnici zdravstvenog osiguranja Tuzla Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine F BiH”, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 100/14 – odluka US, 36/18, 61/22) Zakon o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine F BiH”, broj: 46/10 i [...]

407, 2023

Povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja

Obavještavamo osigurana lica da su se stekli uslovi za podnošenje zahtjeva za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja za 2023. godinu. Donošenjem Uputstva o povratu sredstava za uplaćenu premiju za 2023. godinu definisan je način i postupak povrata sredstava za uplaćenu premiju. Postupak povrata sredstava za premiju osiguranja po službenoj dužnosti [...]

Go to Top