Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – nabavaka i zamjena stolarija na objektima ZZO TK 2021

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – javna nabavka usluga štampanja markica premije osiguranja 2021
Obavještenje o nabavci – štampa markica premije osiguranja
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka i zamjena stolarije na objektima ZZO TK 2021
4. Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK za 2021. godinu
Odluka o poništenju – materijal za opravku i održavanje zgrada – po potrebi 2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – optička veza 2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – održavanje računara i računarske opreme 2021. godina
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđaća – ostalo štampanje LOT 1
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – ostalo štampanje LOT 2
Odluka o poništenju postupka javne nabavke – sitni inventar 2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ISO 2021

Obavještenje o nabavci – softver za potrebe IZIS-a (datum objave 17.11.2021.)

Obavještenje o nabavci – sitni inventar
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – kompjuterski materijal II
Obavještenje o nabavci – zamjena stolarije ZZO TK
Obavještenje o nabavci – usluge certifikacije po ISO
Obavještenje o nabavci – usluge stalnog pristupa internetu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – Namještaj 2021
Obavještenje o nabavci – usluge održavanja računara
Obavijest o nabavci – Kompjuterski materijal
Obavještenje o nabavci – usluge ostalog štampanja
Odluka o poništenju – kompjuterski materijal 2021
Odluka o poništenju postupka javne nabavke roba – integrisanog zdravstvenog informacionog sistema 2021.
Obavještenje o nabavci – nabavka namještaja

3. Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK za 2021. godinu
Odluka o poništenju postupka – optička veza
Obavještenje o nabavci – kompjuterski materijal
Odluka o izboru – održavanje oracle
Odluka o izboru – zaštita na radu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – zaštita na radu i od požara 2021
Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti – fizička zaštita
Obavještenje o nabavci – usluge održavanja oracle baze podataka i proces…
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – sitni inventar LOT 1 i LOT 2
Obavještenje o nabavci – aplikativni softver
Obavještenje o nabavci – zaštita na radu i od požara
Odluka o izboru – fizička zaštita 2021
Odluka o izboru – opravka i održavanje vozila 2021
Odluka o izboru – nabavka stalaža za arhivu 2021
Obavještenje o nabavci – stalaže za arhivu

Obavještenje o nabavci – usluge stalnog pristupa internetu – optička veza
2. Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK za 2021. godinu
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka računara i računarske opreme LOT 1
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka računara i računarske opreme LOT 2
Odluka o dodjeli ugovora drugorangiranom ponuđaču – štampanje obrazaca recepata 2021
Obavještenje o dodjeli ugovora – Licence
Obavještenje o nabavci – nabavka IZIS 2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – štampanje obrazaca recepata 2021

1. Izmjene i dopune Plana nabavki ZZO TK 2021
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – administrativni materijal 2021
Obavještenje o nabavci – nabavka računara i računarske opreme
Odluka o izboru – osiguranje automobila 2021
Odluka o poništenju – IZIS
Odluka o izboru – materijal i sredstva za održavanje čistoće 2021
Odluka o izboru – Licence – LOT 1 2021
Odluka o izboru – Licence – LOT 3 2021
Odluka o izboru – Licence – LOT 4 2021
Obavještenje o nabavci – sitni inventar
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – LOT 2 – Licenca za sigurnosni …
Obavještenje o nabavci – usluge štampanja obrazaca recepata
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – nabavka dezinfekcionih sredstava 2021.
Obavještenje o nabavci – usluge osiguranja automobila
Odluka o poništenju – usluge osiguranja LOT 3
Obavještenje o nabavci -nabavka administrativnog materijala
Obavještenje o nabavci – materijal i sredstva za održavanje čistoće

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 1 – osiguranje imovine
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 2 – osiguranje zaposlenih…
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za LOT 3 – osiguranje automobila…
Obavještenje o nabavci – nabavka dezinfekcionih sredstava
Obavještenje o nabavaci – nabavka Licenci
Obavještenje o dodjeli ugovora – Imel d.o.o. Lukavac
Obavjestenje o nabavci – usluge osiguranja za 2021.
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača – ImelBIS i konsultantske usluge
Plan javnih nabavki za 2021. godinu
Odluka o izboru – usluge štampanja LOT 1
Informacija – provođenje pregovaračkog postupka