Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

Pod ugovornim apotekama smatraju se zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, odnosno apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.

U skladu sa Finansijskim planom za 2022. godinu zaključeni su Ugovori o pružanju farmaceutskih usluga izdavanja lijekova sa Pozitivne liste lijekova Tuzlanskog kantona i lijekova koji se finansiraju po posebnim programima.