Lijekovi sa Liste lijekova mogu se podići u ugovornim apotekama na području Tuzlanskog kantona.

Pod ugovornim apotekama smatraju se zdravstvene ustanove čija je djelatnost izdavanje lijekova na recept i koje su registrirane za obavljanje djelatnosti, odnosno apoteke koje su registrirane za djelatnost izdavanja lijekova na recept.