Obavezno zdravstveno osiguranje je dio socijalnog osiguranja građana koji čini jedinstven sistem u okviru koga građani ulaganjem sredstava, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i druge oblike osiguranja na način koji je utvrđen Zakonom o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine FBiH” broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11, 36/18) (u daljem tekstu: Zakon) i propisima donesenim na osnovu Zakona.
Obavezno zdravstveno osiguranje zasniva se na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika u okviru kantona, a može se zasnivati i na načelima uzajamnosti i solidarnosti osiguranika na području Federacije, u slučajevima i pod uslovima utvrđenim Zakonom.
Obavezno zdravstveno osiguranje provode kantonalni zavodi kao pravna lica za područje svakog od kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla (u daljem tekstu: Zavod) je organizovan u organizacijske jedinice – poslovnice u 13 općina Tuzlanskog kantona. Direkcija Zavoda je u sjedištu Kantona.
U Direkciji Zavoda utvrđuje se način provođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, a sprovodi se i obavlja putem poslovnica Zavoda.

Prava i obaveze iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvaruju lica kojima je prema odredbama Zakona i općih akata Zavoda utvrđen status osiguranog lica u Zavodu i mogu biti:

osiguranici,
osigurana lica,
lica osigurana u određenim okolnostima.
Osiguranici
Osiguranici su u smislu Zakona lica koje je obveznik obračuna i uplate doprinosa prijavio na obavezno zdravstveno osiguranje.

Osigurana lica

Osigurana lica su članovi porodice osiguranika koji u skladu sa Zakonom imaju pravo na zdravstveno osiguranje po osnovu nosioca osiguranja (osiguranika).

Svojstvo osiguranog lica utvrđuje kantonalni zavod osiguranja, a isto se dokazuje zdravstvenom legitimacijom.
Prijava na obavezno zdravstveno osiguranje vrši se putem nadležne Poreske uprave u skladu sa Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i uplate doprinosa (“Službene novine FBiH” broj: 42/09, 109/12, 86/15, 30/16) i Pravilnikom o podnošenju prijava za upis promjene,upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa (“Službene novine FBiH” broj: 73/09, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17).

Prebivalište se dokazuje ličnom kartom i CIPS – ovim obrascem Prijave prebivališta.

U okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja osiguranim licima Zavoda osiguravaju se sljedeća prava:

Osiguranicima:

– zdravstvena zaštita,
– naknada plaća,
– naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.

Članovima porodice osiguranika:

– zdravstvena zaštita;
– naknada putnih troškova u vezi sa korištenjem zdravstvene zaštite.