Korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u državama ugovornicama

Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite za vrijeme boravka u inostranstvu na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja u državama sa kojima je Bosna i Hercegovina zaključila ili preuzela međunarodne ugovore o socijalnom osiguranju.
Zdravstvena zaštita se može koristit samo u zdravstvenim ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva strane države.
Osigurana lica imaju pravo na korištenje zdravstvene zaštite samo u hitnim slučajevima, odnosno u slučajevima kod kojih je bilo neophodno pružanje medicinske pomoći u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje, a koja se nije mogla predvidjeti ili odgoditi do povratka u BiH. Troškove participacije snosi osigurano lice lično i nema pravo na refundaciju iste. Pod hitnim slučajevima, ne smatraju se slučajevi kod kojih je zdravstvena zaštita bila planirana, kao što je: dijagnostika, terapijski postupci, operativni zahvati, porođaji i sl.
Pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu ostvaruje osigurano lice koje ne boluje od akutnih ili hroničnih oboljenja koja zahtjevaju duže liječenje i stalan nadzor ljekara.
Utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja osiguranog lica prije odlaska u inostranstvo vrši izabrani doktor medicine u čijem je timu osigurano lice registrovano. Ocjenu zdravstvenog stanja izvršit će na temelju neposrednog ljekarskog pregleda, uvida u zdravstveni karton i potrebne laboratorijske, RTG snimka i drugih medicinskih nalaza.
Ocjena zdravstvenog stanja upisuje se u obrazac “Ocjena zdravstvenog stanja“, obrazac se popunjava u dva primjerka od kojih se jedan predaje osiguranom licu, dok se drugi ulaže u zdravstveni karton.
Osigurano lice da bi koristilo zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, obavezno je podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o korištenju zdravstvene zaštite najkasnije sedam dana prije odlaska u inostranstvo. Zahtjev se podnosi u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica
Potvrda se može izdati na period ne duži od 30 dana u toku jedne kalendarske godine.
Osigurana lica koja su koristila zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, a prije odlaska nisu pribavila odgovarajuću Potvrdu, troškove korištenja zdravstvene zaštite snose lično i nemaju pravo na refundaciju istih.

Korištenje zdravstvene zaštite ino osiguranika

Osobe koje su zdravstveno osigurane u inostranstvu, za vrijeme privremenog boravka u Bosni i Hercegovini imaju pravo na korištenje hitne zdravstvene zaštite. Način korištenja zdravstvene zaštite i obim prava ovise o državi iz koje osoba dolazi odnosno da li je Bosna i Hercegovina s državom prebivališta osobe sklopila ugovor o socijalnom osiguranju ili takav ugovor nije sklopljen. Ukoliko postoji sklopljen ugovor te osobe zdravstvenu zaštitu koriste na osnovu potvrde o pravu na korištenje zdravstvene zaštite koju je izdao inostrani nosilac osiguranja. Zdravstvena zaštita osiguranim licima iz Republike Slovenije i Republike Austrije ostvaruje se po osnovu validne evropske kartice, odnosno certifikata koji zamjenjuje evropsku karticu.
Kako bi u slučaju potrebe nesmetano koristili zdravstvene usluge potrebno je da se po dolasku u mjesto boravka u poslovnici zdravstvenog osiguranja, potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite (dvojezični obrazac), odnosno evropsku karticu/certifikat zamijeni za bolesnički list. Predočenjem bolesničkog lista mogu se koristiti zdravstvene usluge kod svakog ugovornog doktora i svake ugovorne zdravstvene ustanove Zavoda u obimu predviđenom međudržavnim ugovorom, uz obavezu plaćanja troškova participacije.

U slučaju bolničkog liječenja, ino osiguranika, koji ne posjeduje potvrdu o pravu na korištenje zdravstvene zaštite, poslovnica zdravstvenog osiguranja treba zatražiti naknadno izdavanje potvrde.
Ukoliko se potvrda o pravu na korištenje zdravstvene zaštite u Bosni I Hercegovini ne pribavi do završetka liječenja zdravstvena ustanova može naplatiti troškove korisniku lično.

Ostvarivanje zdravstvenog osiguranja u državi ugovornici prilikom promjene mjesta prebivališta

Ugovorima o socijalnom osiguranju koje je Bosna i Hercegovina potpisala sa državama ugovornica se osigurava i zdravstvena zaštita penzionera jedne države ugovornice i njegovih članova porodice koji imaju stalno prebivalište u drugoj državi ugovornici i zdravstveno osiguranje članova porodice radnika za vrijeme rada u jednoj od država ugovornica.
Ova lica ostvaruju zdravstvenu zaštitu u punom obimu na osnovu prijave na zdravstveno osiguranje koju izdaje jedna od država ugovornica.
Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona izdavanje prijave na zdravstveno osiguranje, ukoliko je nadležan za to, vrši na osnovu sljedeće dokumentacije: rješenja o penziji, odjave prebivališta iz BiH, odnosno iz Tuzlanskog kantona, dokaza o stalnom prebivalištu u državi ugovornici i dokaz da je penzija prebačena na isplatu u tu državu ugovornicu.

 

Ugovorne zemlje

1. Sporazum između BiH i Republike Austrije o socijalnom osiguranju, («Sl. glasnik BiH-Međunarodni ugovori», br. 2/01-stupio na snagu 01.11.2001. god.)
-Protokol o provođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Austrije («Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori»,
br. 2/01–stupio na snagu 2001.godine)

2.Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske, («Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori», br. 6/01-stupio na snagu 01.11.2001.god.)
-Administrativni sporazum o provođenju Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Hrvatske («Sl. glasnik BiH-Međunarodni ugovori»,
br. 39/01–stupio na snagu 01.11.2001. godine)

3.Sporazum između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju, («Sl. glasnik BiH-Međunarodni ugovori», br. 16/03–stupio na snagu 01.01.2004. godine)
-Administrativni sporazum za provođenje Sporazuma između BiH i SR Jugoslavije o socijalnom osiguranju («Sl.glasnik BiH-Međunarodni ugovori»,
br. 13/10)–potpisan 20.04.2004. godine –stupio na snagu istovremeno sa sporazumom.

4.Ugovor između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori», br. 16/03-stupio na snagu 01.09.2004. god).
Administrativni sporazum za primjenu Ugovora između BiH i Republike Turske o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH-Međunarodni ugovori»,
br. 16/03–stupio na snagu 01.09. 2004. godine)

5.Ugovor između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori», br. 1/06–stupio na snagu 2006. godine).
-Administrativni sporazum za provođenje Ugovora između BiH i Republike Makedonije o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori», br. 1/06
–stupio na snagu 2006. godine)

6.Sporazum o socijalnom osiguranju između BiH i Republike Slovenije («Sl. glasnik BiH – Međunarodni ugovori», br. 8/07 – od 20.09. 2007. godine).
Sporazum stupio na snagu 01.07.2008. godine.
-Administrativni dogovor o sprovođenju Sporazuma o socijalnom osiguranju između BiH i R Slovenije ( „Službeni glasnik BiH dodatak Međunarodni ugovori“, br. 01./08 od 25.02.2008. godine).
Stupio na snagu zajedno sa Sporazumom.

7.Ugovor o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije („Službeni glasnik – Međunarodni ugovori“, br. 10/07) – stupio na snagu 01.06.2009. godine.
-Administrativni sporazum u vezi s primjenom Ugovora o socijalnom osiguranju između BiH i Kraljevine Belgije.

8.Sporazum između BiH i Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti – Administrativni sporazum za provođenje Sporazuma između Bosne i Hercegovine i
Republike Mađarske o socijalnom osiguranju i socijalnoj sigurnosti u Sarajevu. („Službeni glasnik BiH–Međunarodni ugovori “, br . 12/08) – stupio na snagu 01.07.2009.godine.

9.Sporazum između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju («Sl. glasnik BiH–međunarodni ugovori » broj: 07/11 )
Administrativni sporazum o načinu primjene Sporazuma između BiH i Velikog Vojvodstva Luksemburga o socijalnom osiguranju -potpisan je dana 08.04.2011. godine u Luksemburgu.

Ostali ugovori o socijalnom osiguranju preuzeti od SFRJ:

10.Narodna Republika Bugarska
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Bugarskom zaključena je 18.12.1957. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS», br. 8/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

11.Čehoslovačka Republika (Češka i Slovačka)
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Čehoslovačkom zaključena je 22.05.1957.godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS», br. 5/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.12.1957. godine, od kada se i primjenjuje.

12.Kraljevina Danska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Danskom, s Protokolom, zaključena je 22.06.1977. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ
–Dodatak MUIDS», br. 5/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.02.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

13.Republika Francuska
Opća konvencija o socijalnom osiguranju s Francuskom zaključena je 05.01.1950.godine u Parizu /»Službeni vjesnik Prezidijuma Narodne skupštine FRJ», br. /51/.
Konvencija je stupila na snagu 01.04.1951.godine, od kada se i primjenjuje.

14.Republika Italija
Konvencija o socijalnom osiguranju s Italijom, s Opštim protokolom, zaključena je 14.11.1957. godine u Rimu /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS», br. 1/59/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1961. godine, od kada se i primjenjuje.

15.Kraljevina Holandija
Konvencija o socijalnom osiguranju s Holandijom, sa završnim protokolom, zaključena je 11.05.1977. godine u Beogradu /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS»,r. 11/80/. Konvencija je stupila na snagu 01.04.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

16.Kraljevina Norveška
Konvencija o socijalnom osiguranju s Norveškom, zaključena je s Protokolom 22.11.1974. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ», br. 22/75/.
Konvencija je stupila na snagu 01.09.1976.godine, od kada se i primjenjuje.

17.Narodna Republika Poljska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Poljskom, s Dodatnim protokolom, zaključena je 16.01.1958. godine u Varšavi /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS», br. 9/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1959. godine, od kada se i primjenjuje.

18.Savezna Republika Njemačka
Sporazum o socijalnom osiguranju sa SR Njemačkom zaključen je, sa Završnim protokolom 12.10.1968. godine u Beogradu /»Službeni list SFRJ», br. 9/69/.
Sporazum je stupio na snagu 01.09.1969. godine, od kada se i primjenjuje.

19.Kraljevina Švedska
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švedskom s Protokolom, zaključena je 30.03.1978. godine u Stockholmu /»Službeni list SFRJ
–Dodatak MUIDS», br. 12/79/. Konvencija je stupila na snagu 01.01.1979. godine, od kada se i primjenjuje.

20.Švicarska Konfederacija
Konvencija o socijalnom osiguranju sa Švicarskom, sa Završnim protokolom, zaključena je 08.06.1962. godine u Bernu /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS»,br. /63/. Konvencija je stupila na snagu 01.03.1964. godine, od kada se i primjenjuje.

21.Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverna Irska
Konvencija o socijalnom osiguranju s Velikom Britanijom i Sjevernom Irskom zaključena je 24.05.1958. godine u Londonu /»Službeni list FNRJ
–Dodatak MUIDS», br. 7/58/. Konvencija je stupila na snagu 01.09.1958. godine, od kada se i primjenjuje.

NAPOMENA
I grupa:
Republika Francuska, Kraljevina Holandija, Republika Italija, SR Njemačka. Ovu grupu čine države s kojima se sprovode ugovori putem utvrđenih
dvojezičnih obrazaca i gdje se troškovi korištene zdravstvene zaštite međusobno plaćaju putem paušalne naknade i stvarnih troškova.

II grupa:
Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, Republika Bugarska, Republika Poljska i bivša Čehoslovačka. Ovu grupu čine države s
kojima je uspostavljen sistem reciprociteta u korištenju zdravstvene zaštite. S obzirom da je došlo do teritorijalnih i političkih promjena u državama koje su primjenjivale ove
sporazume i da ne postoji način sprovođenje ovih ugovora isti se kao takvi u praksi i ne primjenjuju.

III grupa:
Švajcarska Konfederacija, Kraljevina Švedska, Kraljevina Danska i Kraljevina Norveška. Ovu grupu čine države čiji državljani prilikom korištenja
zdravstvene zaštite plaćaju sami troškove zdravstvene zaštite i na osnovu izdatih računa od strane zdravstvenih ustanova u svojoj zemlji ostvaruju pravo na
refundaciju po nacionalnim propisima.