Primarna zdravstvena zaštita

Primarna zdravstvena zaštita obuhvata djelatnost porodičnog doktora medicine, djelatnost opće medicine, školsku medicinu, higijensko-epidemiološku zaštitu, zubozdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zaštitu djece, dijagnostičku i apotekarsku djelatnost.
Porodična/Obiteljska medicina kao specijalnost je naučna disciplina koja sa svojim edukacionim sadržajima, istraživanjima, kliničkim aktivnostima i bazom podataka predstavlja specijalizaciju orjentiranu ka primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Proces rada u porodičnoj/obiteljskoj medicini se zasniva na principu timskog rada, što utiče na djelokrug rada.
Djelatnost rada tima porodične/obiteljeske medicine je pružanje zdravstvenih usluga svim članovima porodice, čime ljekari i sestre upoznaju zdravstveno stanje cjelokupne porodice i brže rješavaju zdravstvene probleme.

Specijalističko – konsultativna zdravstvena zaštita

Specijalističko – konsultativnu zdravstvenu zaštitu čini skup mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u cilju dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih, a kada po prirodi bolesti nije potrebno poduzimanje bolničkog liječenja.

Bolnička zdravstvena zaštita

Bolnička zdravstvena zaštita obuhvata skup mjera, aktivnosti i postupaka koji se poduzimaju u cilju dijagnosticiranja, liječenja i medicinske rehabilitacije oboljelih u odgovarajućim stacionarnim zdravstvenim ustanovama.

Šta obuhvata zdravstvena zaštita

Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom obuhvaća:

 • hitnu medicinsku pomoć,
 • liječenje zaraznih bolesti,
 • liječenje akutnih, hroničnih bolesti u slučajevima i stanjima kada ugrožavaju život,
 • zdravstvenu zaštitu djece do navršene 15 godine života,
 • zdravstvenu zaštitu redovnih učenika i studenata,
 • otkrivanje i liječenje endemske nefropatije,
 • liječenje malignih oboljenja i inzulo ovisnog dijabetesa,
 • zdravstvenu zaštitu u trudnoći i materinstvu,
 • zdravstvenu zaštitu duševnih bolesnika koji zbog prirode i stanja bolesti mogu da ugroze svoj život i život drugih lica, ili oštete materijalna dobra,
 • zdravstvenu zaštitu oboljelih od progresivnih neuromišićnih oboljenja, paraplegije, kvadriplegije, cerebralne paralize i multipleks skleroze,
 • provođenje obavezne imunizacije protiv dječijih zaraznih oboljenja,
 • liječenje povreda na radu i profesionalnih oboljenja,
 • zdravstvenu zaštitu građana iznad 65 godina života, pod uvjetom da po članu domaćinstva nemaju prihode veće od prosječne plaće na području Federacije, ostvarene u prethodnom mjesecu,
 • liječenje narkomanije,
 • službu prikupljanja krvi.

Ostvarivanje zdravstvene zaštite

Zdravstvena zaštita koja se osigurava Zakonom i podzakonskim aktima, provodi se kao:

 • primarna zdravstvena zaštita,
 • specijalističko-konsultativna zdravstvena zaštita,
 • bolnička zdravstvena zaštita,
 • produženo bolničko liječenje – medicinska rehabilitacija,
 • pravo na korištenje lijekova koji se nalaze na Listi lijekova Zavoda,
 • pravo na stomatološko-protetsku pomoć i stomatološko-protetske nadomjestke,
 • pravo na korištenje ortopedskih i drugih pomagala,
 • pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inostranstvu,
 • pravo na novčane naknade koje obuhvaća:
 • pravo na naknadu plaće,
 • pravo na naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite.