U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu, predviđena su sredstva za finansiranje biomedicinski potpomognute oplodnje.

Pravilnikom o obimu prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju osiguranih lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tk”, broj: 21/21), utvrđeni su uslovi, kriteriji, način i postupak ostavrivanja prava osiguranih lica na BMPO.

PRAVILNIK
Pravo na BMPO