Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  od 01.01.2023. godine više neće biti nadležan za izdavanje saglasnosti za ostvarivanje prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Zakonom o izmjenama i dopunama  Zakona o liječenju neplodnosti medicinski potpomognutom oplodnjom (‘’Službene novine F BiH’’ br. 44/22), nadležnost za rješavanje o pravu osiguranih lica na biomedicinski potpomognutu oplodnju prebačena je u nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a finansiranje će se vršiti iz budžeta Federacije BiH.
Primjena ovog Zakona počinje od 01.01.2023. godine.

Sva osigurana lica koja podnesu zahtjev zaključno sa 31.12.2022. godine ovom Zavodu, pravo na biomedicinsku potpomognutu oplodnju na osnovu izdate saglasnosti ostvarit će na teret sredstava ovog Zavoda.

Svi zahtjevi koji budu zaprimljeni počev od 01.01.2023. godine bit će proslijeđeni nadležnom Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na odlučivanje.

Ostajemo u potpunosti na raspolaganju našim osiguranicima za sve potrebne informacije i pojašnjenja.

Informisati se možete neposredno putem kontakt telefona: 035/300-626, 035/300-600, odnosno na e-mail: pravna@zzotk.ba