Osigurana lica postupak za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja pokreću putem zahtjeva podnesenog u poslovnici nadležnoj prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev su dužni priložiti dokaz o uplati premije osiguranja i izjavu o saglasnosti za uplatu sredstava na određeni broj tekućeg računa.
Nakon provedenog postupka utvrđivanja osnovanosti zahtjeva, poslovnica nadležna prema mjestu prebivališta donosi rješenje.