U slučaju zamjene e-legitimacije usljed gubitka, oštećenja, promjene podataka ili isteka roka važenja e-legitimacije, osigurano lice podnosi zahtjev u skladu sa članom 10. Uputstva o postupku izdavanja, reizdavanja i ovjere e-legitimacije u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, te uz isti prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje nove e-legitimacije, u skladu s Odlukom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje uvjerenja i drugih isprava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona utvrđena je visina naknade od 5,00 KM za izdavanje e Legitimacije radi zamjene usljed gubitka, oštećenja ili promjene podataka na istoj.

Više na OTVORI