Potrebno je da izvršite izmjenu podataka u Poreznoj upravi FBiH nadležnoj ispostavi prema mjestu prebivališta.
Nakon što se izmjene registruju u Poreznoj upravi, uz ličnu kartu sa novim podacima (izmjena prezimena) i zdravstvenu legitimaciju, obratiti se u poslovnicu zdravstvenog osiguranja.
Izmjena podataka se može izvršiti i na staroj zdravstvenoj legitimaciji.