Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona.
Na području Tuzlanskog kantona osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene Odlukom o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 15/18).
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.