Franjevačka 36, 75000 Tuzla
Doprinosi
Pon-pet 07:30-16:00
info@zzotk.ba
Često postavljena pitanja2022-02-18T11:53:11+01:00
Imala bih pitanje vezano za zdravstveno osiguranje. Trenutno sam došla nazad zivjeti u Lukavac. Nemam zdravstveno osiguranje.2024-03-11T07:55:21+01:00

Zdravstvena zaštita ostvaruje se prema mjestu prebivališta. Osigurano lice da bi koristilo usluge zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, potrebno je da ima prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno mora postojati osnov osiguranja (zaposlenje, biro, član porodice ili lično obavezno osiguranje).
Prijava se provodi preko nadležne Porezne uprave, prema mjestu prebivališta, nakon čega se lice obraća u poslovnicu zdravstvenog osiguranja.

Ako mi doktor trazi MR od 0.5T ( imam strano tijelo u nozi-fiksator), u vecini slucajeva operateri su rekli da MR aparati na nasem kantonu su od 1.5T i ne mogu uraditi MR. U Sarajevu postoji slabiji aparat gdje bih mogao uraditi nalaz,gdje sam dobio informaciju da nalaz moze biti uradjen preko Zavoda Zdravstvenog Osiguranja. Pitanje je…. Da li da podnesem zahtjev Zavodu-i cekam odobrenje…. Ili Da uradim nalaz,i podnesem zahtjev za refundiranje troskova?2024-03-11T07:49:55+01:00

Kada se u postupku ispitivanja i liječenja, s obzirom na medicinske indikacije utvrdi da je osiguranom licu neophodno pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti ili pružanje zdravstvenih usluga specijalističko-konsultativne odnosno bolničke zdravstvene zaštite koji se ne mogu obezbijediti u ugovornim zdravstvenim ustanovama na području Tuzlanskog kantona, izabrani doktor medicine upućuje osigurano lice nadležnom stručnom timu doktora medicine JZU UKC Tuzla prema oboljenju osiguranog lica, radi davanje mišljenja o potrebi upućivanja na ispitivanje odnosno liječenja u skladu sa ovom Procedurom.
Nadležni stručni tim doktora medicine JZU UKC Tuzla na osnovu priložene medicinske dokumentacije i pregleda osiguranog lica, daje mišljenje o potrebi upućivanja osiguranog lica na liječenje u zdravstvenu ustanovu izvan Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Mišljenje).
Nakon prijema Mišljenja, u kome se utvrđuje potreba za ispitivanjem i liječenjem osiguranog lica u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi, izabrani doktor medicine odmah izdaje uputnicu uz koji prilaže Mišljenje, radi davanja saglasnosti od Zavoda.
Osigurano lice u poslovnici zdravstvenog osiguranja nadležnoj prema mjestu prebivališta odnosno pisarnici Zavoda predaje uputnicu sa Mišljenjem.

Uplatio sam za sebe i suprugu markicu za 2023. godinu. Na koji način mogu ostvariti povrat sredstava?2023-07-04T11:03:30+02:00

Osigurana lica postupak za povrat sredstava za uplaćenu premiju osiguranja pokreću putem zahtjeva podnesenog u poslovnici nadležnoj prema mjestu prebivališta. Uz zahtjev su dužni priložiti dokaz o uplati premije osiguranja i izjavu o saglasnosti za uplatu sredstava na određeni broj tekućeg računa.
Nakon provedenog postupka utvrđivanja osnovanosti zahtjeva, poslovnica nadležna prema mjestu prebivališta donosi rješenje.

Izvršila sam promjenu ličnih podataka. Na koji način mogu promijeniti elektronsku legitimaciju?2023-07-04T11:05:30+02:00

U slučaju zamjene e-legitimacije usljed gubitka, oštećenja, promjene podataka ili isteka roka važenja e-legitimacije, osigurano lice podnosi zahtjev u skladu sa članom 10. Uputstva o postupku izdavanja, reizdavanja i ovjere e-legitimacije u Zavodu zdravstvenog osiguranja TK, te uz isti prilaže dokaz o uplati naknade za izdavanje nove e-legitimacije, u skladu s Odlukom Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona. Odlukom o utvrđivanju iznosa naknade za izdavanje uvjerenja i drugih isprava Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona utvrđena je visina naknade od 5,00 KM za izdavanje e Legitimacije radi zamjene usljed gubitka, oštećenja ili promjene podataka na istoj.

Više na OTVORI

Šta je potrebno od dokumenata da se osiguram preko supruge. Ona je penzioner?2023-07-04T10:59:38+02:00

Za prijavu člana porodice potrebno se obratiti lično u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta. Od dokumentacije priložiti vjenčani list (ne stariji od 6 mjeseci) i popuniti ZO3 obrazac (obrazac prijave/promjene/odjave osiguranja). Obrazac se popunjava direktno na šalteru prilikom podnošenja zahtjeva.

Svi članovi moje porodice su dobili elektronske zdravstvene knjižice. U starim knjižicama je istekao datum ovjere u ovom mjesecu. Da li je potrebno ovjeravati i dalje stare knjižice2022-11-23T08:01:49+01:00

Izdavanjem e-Legitimacije osiguranim licima, prestaje da važi upotreba stare/papirne zdravstvene legitimacije.
Uvođenjem e-Legitimacije i generalno implementacije Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS), osiguranim licima su kroz IZIS integrisani podaci o uplati doprinosa, participaciji i ostalim podacima. U tom smislu, sva lica koja imaju redovne uplate doprinosa, uplaćenu premiju osiguranja, nisu u obavezi dolaziti u prostorije Zavoda po tom osnovu.

Produžavanje roka ovjere e-Legitimacije vrši se automatski kroz matičnu evidenciju osiguranih lica u okviru Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).
Ovjera e-Legitimacije vrši se na period od tri mjeseca.

Na koji način mogu uputiti kritike na rad porodične medicine?2022-08-18T14:24:03+02:00

Članom 41. stav 1. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine F BiH“ broj: 40/10) propisano je da pacijent kome je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, odnosno pacijent koji nije zadovoljan pruženom zdravstvenom uslugom, odnosno postupkom zdravstvenog ili drugog radnika zdravstvene ustanove, može podnijeti prigovor direktoru zdravstvene ustanove odnosno nosiocu odobrenja za privatnu praksu.

Članom 42. istog Zakona je propisano da ukoliko pacijent nije zadovoljan odlukom direktora zdravstvene ustanove, odnosno nosioca odobrenja za privatnu praksu, ima pravo zaštitu svojih prava zatražiti kod nadležnog ministra zdravstva, u roku od 15 dana od dana prijema odluke.

Na koji način se podnosi zahtjev za e-legitimaciju. Koji je rok za podnošenje zahtjeva?2022-08-18T14:21:40+02:00

Zahtjevi za izdavanje e-legitimacije podnose se u poslovnicama zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta osiguranog lica. Na zahtjevu za izdavanje e-legitimacije, osiguranik za svoje članove porodice, koji se su osigurani preko njega, unosi podatke potrebne za izdavanje e-legitimacije za iste.

Poslodavac može uz spisak radnika, prikupiti i dostaviti zahtjeve za izdavanje e-legitimacije za svoje radnike – osiguranike u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema sjedištu poslodavca, ukoliko se radi o prvom izdavanju e-legitimacije.

Krajnji rok za izdavanje e-legitimacije svim osiguranim licima ističe sa 31.12.2023. godine, i do tog datuma vrijedi i papirna zdravstvena legitimacija uz prethodnu provjeru ovjere u Integrisanom zdravstvenom informatičkom sistemu.

Indiciran mi je lijek Clexan do kraja rudnoće. Da li se navedeni lijek nalazi na esencijalnoj listi i ko ima pravo na isti.2022-08-18T14:20:21+02:00

Osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekularni heparin) u skladu sa indikacijama. Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona izradilo je Doktrinarni pristup kojim su predviđene indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na nabavku niskomolekularnog heparina.

Nabavka i preuzimanje lijeka vrši se isključivo i samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.
Niskomolekularni heparin se nalazi u okviru Programa lijekova koji se apliciraju u okviru ili pod nadzorom bolničke zdravstvene ustanove sa doktrinarnim pristupima.
Indikaciju i potrebnu dokumentaciju utvrđenu doktrinarnim pristupom možete pogledati na dole postavljenim linkovima:

https://zzotk.ba/terapija-niskomolekularnim-heparinom/

https://zzotk.ba/wp-content/uploads/2021/12/Operativni-programi-i-doktrinarni-pristupi-za-lijekove-koji-su-utvrdjeni-Programom-lijekova-sa-Odlukom-1.pdf

Koje je podatke potrebno navesti i upisati na uplatniu za premiju osiguranja?2022-02-23T10:58:22+01:00

Sve informacije koje se odnose na uplatu i aplikaciju premije osiguranja za 2022. godine, možete preuzeti na postavljenom link-u:

https://zzotk.ba/premija-osiguranja/

Redovni sam student. Da li znači kada lice napuni 26 godina, gubi pravo na besplatno liječenje?2022-02-23T10:55:35+01:00

Članom 22. stav (1) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine F BiH“, broj: 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18) propisano je da su djeca osiguranika zdravstveno osigurana do navršene 15 godine, a ko su na srednjem odnosno visokom školovanju, do kraja redovnog školovanja, a najduže do navršene 26 godine života.
Osigurano lice da bi koristilo usluge zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, potrebno je da ima prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno mora postojati osnov osiguranja (zaposlenje, biro, član porodice ili lično obavezno osiguranje).
Prijava se provodi preko nadležne Porezne uprave, prema mjestu prebivališta, nakon čega se lice obraća u poslovnicu zdravstvenog osiguranja.
Na osnovu prijave, vrši se izdavanje zdravstvene legitimacije.
Ukoliko se ne može ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje po nekom od navedenih osnova, pravo na Lično obavezno zdravstveno osiguranja ostvaruju lica sa prebivalištem na području Tuzlanskog kantona koja imaju sredstva za izdržavanje i njihove članove porodice, ako im se zdravstvena zaštita ne ostvaruje po drugom osnovu.

Više o ličnom obaveznom osiguranju pogledajte u dole postavljenom link-u
https://www.zzotk.ba/dobrovoljno-osiguranje/

Zanima me šta je potrebno od dokumentacije, a radi ostvarivanja prava na refundiranje troškova za ortodonski aparat za obje vilice.2022-02-23T10:53:38+01:00

Odlukom o obimu prava na korištenje ortopedskih i drugih pomagala (“Službene novine TK” broj: 13/18), utvrđen je obim prava na ortopedska i druga pomagala koje se osiguranom licu obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, te način ostvarivanja na iste. Obim prava određuje se jedinstvenom Listom pomagala (“Službene novine TK” broj: 1/22) u kojoj su utvrđeni rokovi i način korištenja, indikacije za utvrđivanje potrebe za ortopedskim pomagalom i visina učešća Zavoda u njihovoj nabavci.
Osigurano lice, kome je od strane ovlaštenog doktora izdata potvrda o potrebi nabavke ortopedskog pomagla dostavlja se Zavodu na odobravanje.
Osigurano lice ima pravo na jedan ortodonski mobilni aparat godišnje, a maksimalno 4 ortodonska mobilna aparata do navršenih 18. godina s tim da se u broj dobijenih ortodonskih aparata ubrajaju aparati koje je Zavod finansirao po svim prethodnim listama. Deformiteti u razvoju zuba i deformiteti gornje i/ili donje vilice koje podrazumijevaju sljedeće: disgnatija (neusklađenost vilica), devijacija vilice i primarna uskost u smjeni zuba. Obezbjeđuje se osiguranim licima do navršenih 18 godina, koja nisu iskoristila pravo na ortodonski fiksni aparat.

Više o pravima osiguranih lica pogledajte u dole postavljenom link-u
https://zzotk.ba/ortopedska-pomagala/

Da li se moze pokrenuti postupak za vantjelesnu oplodnju, ako smo vec jednom naplatili za prvi pokusaj i imamo jedno dijete? Medjutim sada trebamo u novi postupak to bi bio drugi. Zanima me je li moguce refundiranje,i koje su nove odredbe po pitanju godina majke?2022-02-21T07:45:24+01:00

Na području Tuzlanskog kantona na snazi je Pravilnik o obimu prava ma biomedicinski potpomognutu oplodnju osigurana lica Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 21/21), kojim su utvrđeni uslovi, kriteriji, način i postupak ostvarivanja prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.
Sve informacije u vezi biomedicinski potpomognute oplodnje možete preuzeti na postavljnom link-u:
https://zzotk.ba/asistirana-reprodukcija/

Da li su djeca srednjih škola odlobođena plaćanja participacije?2022-02-18T13:05:40+01:00

U postavljenom linku- možete preuzeti sve informacije u vezi uplate premije osiguranja, kao i o kategorijama koje su oslobođene plaćanja participacije.
https://zzotk.ba/premija-osiguranja/

Da li penzioneri preko 70 godina života treba da plaćaju participaciju za premiju osiguranja2022-02-18T12:59:55+01:00

Od plaćanja participacije oslobođeni su penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku – dokumentacija: odrezak posljednje penzije (čeka penzije) u tekućoj godini ili odrezak posljednjeg izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji odnosno uvjerenje nadležnog nosioca penzijsko-invalidskog osiguranja iz kojeg proizilazi da se ne radi o srazmjernoj penziji;
Za penzionere čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku povećava se period oslobađanja sa dosadašnjeg “do kraja kalendarske godine“ na period 3 (tri) godine od dana javljanja u nadležnu poslovnicu za penzionere do 70 godina, odnosno trajno za penzionere sa navršenih 70 godina i više

Potrebno mi je rješenje za izolaciju zbog oboljenja od COVID 192022-02-18T12:43:51+01:00

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona nije nadležan za izdavanje navedenih rješenja.
Molimo da se obratite nadležnoj sanitarnoj inspekciji prema mjestu prebivališta.

Otac mi je korisnik penzije u oba entiteta. Od 01.03.2022. prelazi iz Bijeljine u Tuzlu, gdje će i živjeti. Šta je potrebno od dokumentacije i koja je procesdura da pravo na zdravstveno osiguranje ostvari na području Tuzle2022-02-18T13:05:12+01:00

Potrebno je da se izvrši odjava prebivališta i lične karte u Bijeljini (RS-u), i prijavi prebivalište na području Federacije BiH, sa zahtjevom za izdavanje lične karte. Na osnovu navedenih dokumenata, javiti se u Federalni zavod za pio/mio, nadležnu Kantonalnu administrativnu službu Tuzla radi ispostavljanja prijave na zdravstveno osiguranje.
Nakon prijave na zdravstveno osiguranje, vrši se izdavanje zdravstvene legitimacije u poslovnici zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta.

Poštovani, proslijedio sam mail za registraciju vakcine i priložio dokumente, još uvijek nisam dobio potvrdu na viber ili sms.2022-02-18T12:45:03+01:00

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kanotna nije nadležan za proces vakcinacije stanovništva, kao niti za izdavanje potvrda u vezi sa vakcinacijom. Potrebno je da se obratite na adresu zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona

Poštovani, da li pravo na besplatnu markicu imaju samo penzioneri sa minimalnom penzijom ili i svi koji imaju manju penziju od minimalne?2022-02-18T11:37:52+01:00

Članom 8. Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, peridoi na koje se odnosi oslobađanje od participacije i dokumentacija na osnovu koje Zavod utvrđuje oslobađanje od particpacije.

Od plaćanja participacije oslobođeni su penzioneri čija penzija ne prelazi iznos minimalne penzije prema posljednjem objavljenom podatku. Od dokumentacije neophodno je priložiti odrezak posljednje penzije u tekućoj godini ili odrezak posljednjek izvoda o prijemu penzije i kopija rješenja kao dokaz da se ne radi o srazmjernoj penziji.

Na stranici Federalnog zavoda za MIO/PIO se svaki mjesec objavljuje najniža penzija https://www.fzmiopio.ba/ koja je po zadnjem objavljenom podatku iznosi 348,06 KM

Poštovani, kojim putem se vrsi refundacija troškova za nabavku lijekova?2021-12-26T20:49:43+01:00

Osigurana lica imaju pravo na lijekove koji se nalaze na kantonalnoj listi lijekova koje na prijedlog ministra zdravstva donosi Vlada Tuzlanskog kantona.
Na području Tuzlanskog kantona osigurana lica imaju pravo na lijekove utvrđene Odlukom o Pozitivnoj listi lijekova Tuzlanskog kantona (“Službene novine TK” broj: 15/18).
Lijekove sa Liste lijekova na obrascu recepta propisuju ovlašteni doktori medicine, odnosno stomatologije u ugovornim zdravstvenim ustanovama i kod ugovornog privatnog zdravstvenog radnika, ovlašteni doktori specijalisti zaposleni u službama domova zdravlja za zdravstvenu zaštitu djece, školske djece i studenata, žena i pneumoftiziološku zaštitu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Poštovani, da li se refundiraju sredstva za inekcije (kleksan) trudnicama?2021-12-26T20:48:03+01:00

Poštovani, osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekularni heparin) u skladu sa indikacijama.
Nabavka i preuzimanje lijeka vrši se isključivo i samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.
Pravo se ostvaruje na osnovu nalaza ljekara specijaliste ginekologa iz perinatološke ambulante i/ili otpusnog pisma i Konzilijarnog mišljenja Klinike za ginekologiju i akušerstvo.

Poštovani, da li mogu uplaćivati zdravstveno osiguranje kao nezaposleno lice koje se ne vodi na evidenciji Službe za zapošljavanje?2021-12-26T20:47:19+01:00

Poštovani, potrebno je da se obratite u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu mjestu prebivališta gdje će te dobiti svu potrebnu dokumentaciju i upute u vezi sa prijavom i ostvarivanju prava na lično obavezno zdravstveno osiguranje.

Koja potvrda je potrebna kada prvi put ovjeravam knjižicu, nakon zasnivanje radnog odnosa?2021-12-26T20:40:05+01:00

Potrebno je da se obratite u poslovnicu zdravstvenog osiguranja prema mjestu prebivališta sa sljedećom dokumentacijom:

  • zdravstvena legitimacija sa pečatom obveznika uplate doprinosa,
  • ugovor o radu (na uvid),
  • ZO3 obrazac ukoliko prijavljujete člana porodice.
Promijenila sam prezime (dodala suprugovo), zanima me koji su dokumenti potrebni kako bi se ovjerila zdravstvena legitimacija?2021-12-26T20:36:04+01:00

Potrebno je da izvršite izmjenu podataka u Poreznoj upravi FBiH nadležnoj ispostavi prema mjestu prebivališta.
Nakon što se izmjene registruju u Poreznoj upravi, uz ličnu kartu sa novim podacima (izmjena prezimena) i zdravstvenu legitimaciju, obratiti se u poslovnicu zdravstvenog osiguranja.
Izmjena podataka se može izvršiti i na staroj zdravstvenoj legitimaciji.

Trenutno obavljam pripravnički odnosno volontiram, i nisam na evidenciji zavoda za zapošljavanje. Da li sam duzan uplatiti premiju osiguranja?2021-12-28T23:19:37+01:00

Članom 8. Uputstva o vremenu i načinu uplate participacije, odnosno godišnje premije osiguranja i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje od participacije u postupku ostvarivanja zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona utvrđene su kategorije osiguranih lica, period na koje se odnosi oslobađanje od participacije i dokumentacija na osnovu koje Zavod utvrđuje oslobađanje od participacije.

KATEGORIJE STANOVNIŠTVA KOJE SU OSLOBOĐENE OD PARTICIPACIJE

Ukoliko ne ispunjavate niti jedan od uslova, odnosno ne spadate u kategorije stanovništva koji su oslobođeni plaćanja participacije, kako bi bili oslobođeni plaćanja participacije, potrebno je uplatiti godišnju premiju osiguranja.
Premija osiguranja plaća se na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona broj: 338-440-22124691-66, vrsta prihoda broj: 722 611, svrha doznake: Premija osiguranja za 2021. godinu, na šalterima svih pravnih lica ovlaštenih za platni promet – banke i pošta.

Više o premiji osiguranja na postavljenom linku https://www.zzotk.ba/premija-osiguranja/

Go to Top