U skladu sa Finansijskim planom Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona  predviđena su sredstva za nabavku  niskomolekularnih heparina za trudnice.

Ministartsvo zdravstva Tuzlanskog kantona izradilo je Doktrinarni pristup kojim su predviđene  indikacije i medicinska dokumentacija na osnovu kojih osigurana lica ostvaruju pravo na nabavku niskomolekularnih heparina (Clivarin i Clexane).

Osigurana lica (trudnice) imaju pravo na lijek (niskomolekulani heparin) u skladu sa indikacijama, bez obzira na hospitalizaciju.

Nabavka i preuzimanje lijekova (Clexan i Clivarin) vršit će se samo u bolničkoj apoteci JZU UKC Tuzla.

Pravo na terapiju niskomolekularnim heparinom
Niskomolekularni heparin
Operativni programi i doktrinarni pristupi za lijekove koji su utvrđeni Programom lijekova sa Odlukom