STATUT
Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona Tuzla
I. TEMELJNE ODREDBE

Član 1.

Ovim statutom uređuju se naziv, sjedište i nadležnost Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Zavod), djelatnost, pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje Zavoda, organizacija, prava, obaveze i odgovornosti organa upravljanja i rukovođenja Zavoda, organizacija Stručne službe Zavoda, rješavanje o pravima iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, finansiranje i finansijsko poslovanje, kontrola sprovođenja obaveznog zdravstvenog osiguranja, način ostvarivanja javnosti rada, opći akti i način njihovog donošenja i druga pitanja značajna za rad Zavoda.

STATUT


Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja

Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona”, broj: 7/97. i 3/99.), a u vezi sa članom 15. Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 30/97.) na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od 29.10.1999. godine, donosi Zakon o Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona.

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.
Ovim Zakonom Skupština Tuzlanskog kantona osniva Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalni zavod).

ZAKON O ZAVODU ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA
Izmjene i dopune Zakona o zavodu zdravstvenog osiguranja

Zakon o zdravstvenom osiguranju

I – OSNOVNE ODREDBE

Clan 1.
Zdravstveno osiguranje, kao dio socijalnog osiguranja gradjana, cini jedinstveni sistem u okviru koga gradjani ulaganjem sredstava, na nacelima uzajamnosti i solidarnosti, obavezno u okviru kantona osiguravaju ostvarivanje prava na zdravstvenu zastitu i druge oblike osiguranja na nacin koji je utvrdjen ovim zakonom, drugim zakonima i propisima donesenim na osnovu zakona.
U okviru Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija), odnosno kantona, sredstva za zdravstveno osiguranje mogu se ulagati i na dobrovoljnoj osnovi.

ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU
Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se zakonom uređuju načela, mjere, način organiziranja i provođenja zdravstvene zaštite, nositelji društvene brige za zdravlje stanovništva, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, te sadržaj, način obavljanja i nadzor nad obavljanjem zdravstvene zaštite na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija).

ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti