Zdravstvena zaštita ostvaruje se prema mjestu prebivališta. Osigurano lice da bi koristilo usluge zdravstvene zaštite na području Tuzlanskog kantona, potrebno je da ima prijavu na obavezno zdravstveno osiguranje, odnosno mora postojati osnov osiguranja (zaposlenje, biro, član porodice ili lično obavezno osiguranje).
Prijava se provodi preko nadležne Porezne uprave, prema mjestu prebivališta, nakon čega se lice obraća u poslovnicu zdravstvenog osiguranja.