ŠIFRA

17

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ugradbeni slušni aparat za srednje uho

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) Nalaz otorinolaringologa sa UKC 2) Saglasnost FZZOiR

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Ugradbeni slušni aparati za srednje uho SOUNDBRIDGE, ESTEEM je namijenjen osiguranim licima do 18. godina života koja su u Programu Federalnog fonda solidarnosti i to: 1) kod kojih klasični slušni aparati nisu dali zadovoljavajuće poboljšanje sluha ili 2) ako nošenje aparata u zvukovodu iz nekog razloga nije moguće (to može npr. biti hronična upala zvukovoda ili neka zanimanja kod kojih aparat u zvukovodu nije poželjan). Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na kohlearni implantat ili ugradbeni slušni aparati za kost BAHA Attract, Bonebridge, nema pravo na ugradbeni slušni aparati za srednje uho SOUNDBRIDGE, ESTEEM.

NAPOMENA

Zavod finansira 50% od cijene pomagala (isti iznos koji uplati FZZOiR), a najviše do 15.000,00 KM
Nazad na katalog pomagala