ŠIFRA

8

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Slušni aparat za lica od 7 do 18 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

36 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinolaringologa i audiogram sa procentom oštećenja sluha

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Slušni aparat obezbjeđuje se osiguranom licu na osnovu nalaza i mišljenja specijaliste za bolesti uha, grla i nosa, koji audiološkim ispitivanjem utvrdi postojanje oštećenja sluha (po Fowler Sabine skali iznosi preko 40%), odnosno na osnovu nalaza ASSR ili BERA za djecu do 7 godina starosti s oštećenjem sluha kod kojih nije moguće uraditi audiogram. Osiguranom licu se obezbjeđuje jedan slušni aparat. Izuzetno, licima do 7 godina starosti, na osnovu utvrđenih medicinskih indikacija, slušni aparat se obezbjeđuje obostrano.

NAPOMENA

Ukoliko za osigurana lica do 7 godina života nije moguće uraditi audiogram) prilažu se sljedeći nalazi: 1) nalaz otorinolaringologa i 2) nalaz ASSR ili BERA
Nazad na katalog pomagala