ŠIFRA

8

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Slušni aparat za lica od 18 do 26 g. Ako su na redovnom školovanju

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

36 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinolaringologa i audiogram sa procentom oštećenja sluha

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Slušni aparat obezbjeđuje se osiguranom licu kod koga ukupan gubitak sluha po Fowler Sabine skali iznosi preko 40%. Osiguranom licu se obezbjeđuje jedan slušni aparat. Izuzetno, licima do 7 godina starosti, na osnovu utvrđenih medicinskih indikacija, slušni aparat se obezbjeđuje obostrano. Slušni aparat se obezbjeđuje osiguranom licu na osnovu nalaza i mišljenja specijaliste za bolesti uha, grla i nosa, koji audiološkim ispitivanjem utvrdi postojanje oštećenja sluha, osigura rehabilitacioni postupak za lice sa slušnim aparatom.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala