ŠIFRA

90

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Senzori za mjerenje glukoze

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

450

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

3 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) posljednji nalaz endokrinologa; 2) posljednji nalaz kliničkog pedijatra; 3) posljednji nalaz kliničkog interniste; (u kojima je navedena preporuka sa senzore za mjerenje glukoze)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Senzori za mjerenje glukoze se obezbjeđuju osiguranim licima do 26. godine života koji su na redovnom školovanju, za lica oboljela od šećerne bolesti TIP 1, DM MODY, DM LADA i drugi dokazano autoimuno uslovljeni oblici diabetesa. Lica koja su ostvarila pravo na ovo pomagalo prije 26. godine života na teret sredstava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nastavljaju koristiti to pravo i nakon navršenih 26 godina života. Osigurana lica koja ostvare pravo na senzore za bezbolno i kontinuirano mjerenje glukoze u krvi ne mogu ostvariti pravo na trakice za kontrolu šećera u krvi.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala