ŠIFRA

10

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Reimplantacija kohlearnog implantata

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Nakon kvara van garantnog roka

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) Konzilij Klinika za ORL - UKC Tuzla 2) Saglasnost FZZOIR 3) Potvrda ovlaštenog servisera o kvaru van garantnog roka

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Reimplantacija kohlearnog implantata se obezbjeđuje osiguranim licima kojima je ugrađen kohlearni implantat koji se pokvario van garantnog roka, a koja su u Programu Federalnog fonda solidarnosti.

NAPOMENA

Učešće ZZOTK je 50% od cijene pomagala (isti iznos koji uplati FZZOiR), a najviše do 20.000,00 KM
Nazad na katalog pomagala