ŠIFRA

119

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Rapid palatal expander (RPE)

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

250

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz i mišljenje ortodonta

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranim licima do 18. godine kod kojih postoji deformitet u razvoju zuba i deformitet gornje vilice koje podrazumijevaju disgnatiju. RPE može ići samostalno ili u kombinaciji samo sa Delerovom maskom. RPE ne može ići u kombinaciji sa ostalim ortodontskim pomagalima. Nakon aplikacije navedenog pomagala potrebno je izvršiti provjeru funkcionalnosti pomagala i kontrolu. Osigurano lice koje ostvari pravo na Rapid palatal expander ne može u istoj godini ostvariti pravo na ortodontski mobilni aparat.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala