ŠIFRA

92

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Potrošni materijal za inzulinske pumpe

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

330

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) endokrinologa; 2) kliničkog pedijatra; 3) kliničkog interniste

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za sva osigurana lica oboljela od Diabetes melitusa Tip 1 sa utvrđenim indikacijama, koja koriste inzulinsku pumpu. Osigurana lica kojima inzulinska pumpa nije obezbijeđena/aplicirana putem učešća Zavoda su dužna dostaviti dokaz o nabavci/aplikaciji inzulinske pumpe sa medicinskom dokumentacijom.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala