ŠIFRA

104

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Port kateter

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

KARDIOVASKULARNA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

700

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija onkološke klinike

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Metastatski karcinomi

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala