ŠIFRA

36

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Peroneus aparat dvodijelni od plastike za lica do 18 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

APARATI ZA GORNJE I DONJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

6 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od dokumenata: 1) otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju; 2) otpusno pismo Klinike za neurohirurgiju; 3) otpusno pismo Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; 4) otpusno pismo Klinike za dječije bolesti; 5) nalaz ortopeda; 6) nalaz neurohirurga; 7) nalaz fizijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Oštećenje neuromišićnog sistema donjih ekstremiteta.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala