ŠIFRA

105

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Pelene za jednokratnu upotrebu

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

SANITARNE SPRAVE I POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

70

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: 1) fizijatra za indikacije pod tačkama 1, 2, 3. 8. i 10; 2) neuropsihijatra /neurologa za indikacije pod tačkama 1. 2. 3. 4. 6. 7. 8. 10. i 11, 3) psihijatra za indikacije pod tačkama 4. 6. i 7. 4) neurohirurga za indikacije pod tačkom 9.; 5) neuropedijatra za indikacije pod tačkama 4., 7. i 8.; 6) onkologa ili ljekara iz centra za palijativnu njegu za indikacije pod tačkom 5. i 11.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuju se u slučajevima nekontrolisanja sfinktera ili nekontrolisane defekacije to: 1. Potpune oduzetosti ekstremiteta (paraplegia, kvadriplegia, hemiplegije), "2. Multiple skleroze teškog stepena, 3. Parkinsonove bolesti teškog stepena," 4. Retardatio mentalis teškog stepena, (nalaz kategorizacije uz dokumentaciju navedenu u koloni "Potrebna dokumentacija"), 5. Malignoma u terminalnoj fazi bolesti, 6. Demencije uznapredovalog stepena sa potpunom kliničkom slikom koja dokazuje navedeno stanje, 7. Teži oblik autističnog spektra, 8. Cerebralne paraliza level IV i V po GMFSC, 9. Operisane meningomijelokele u predjelu LSD, "10. ALS sa jednom od plegija, 11. Izmijenjenog stanja svijesti: stupor ili koma." Osiguranom licu se obezbjeđuje pravo na pelene nakon navršene 3. godine života Revizija prava na pelene za jednokratnu upotrebu vrši se jednom godišnje.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala