ŠIFRA

101

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Pacemaker dvokomorni DDD

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

KARDIOVASKULARNA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

2500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

84 mjeseca

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija kliničkih kardiologa

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Poremećaji srčanog ritma prema kliničkim indikacijama kod osiguranih lica starijih od 18. godina. Osigurano lice ima pravo na zamjenu pacemakera na osnovu konzilijarnog mišljenja kliničkih kardiologa, a na osnovu sljedećih stanja: 1. bolest sinusnog čvora koja se manifestuje simptomatskom bradikardijom ili čestim sinusnim pauzama praćenim simptomatologijom, 2. simptomatska hronotropna inkompetencija i bolest sinusnog čvora koja se manifestuje kao sinusna bradikardija zbog primjene lijekova koji su medicinski indikovani i 3. kod AV bloka III i II stepena koji za posljedicu ima bradikardiju sa simptomima ili komorskim poremećajima ritma.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala