ŠIFRA

45

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortoza za podlakticu i šaku

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

50

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

60 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih dokumenata: 1) nalaz ortopeda; 2) nalaz fizijatra; 3) nalaz neurohirurga; 4) otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju; 5) otpusno pismo Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; 6) otpusno pismo Klinike za neurohirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Oštećenje neuromišićnog sistema gornjih ekstremiteta.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala