ŠIFRA

51

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortoza za lakat sa zglobom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ORTOZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

300

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih dokumenata: 1) nalaz ortopeda; 2) nalaz fizijatra; 3) nalaz neurohirurga; 4) otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju; 5) otpusno pismo Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju; 6) otpusno pismo Klinike za neurohirurgiju 6) otpusno pismo Klinike za neurohirurgiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pareze i plegije plexusa brachialisa. Povrede i prelomi zgloba lakta nakon operativnog zahvata.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala