ŠIFRA

116

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortodontski mobilni aparat - za jednu vilicu

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

200

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz i mišljenje ortodonta

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Osigurano lice ima pravo na jedan ortodonski mobilni aparat godišnje, a maksimalno 4 ortodonska mobilna aparata do navršenih 18. godina s tim da se u broj dobijenih ortodonskih aparata ubrajaju aparati koje je Zavod finansirao po svim prethodnim listama. Deformiteti u razvoju zuba i deformiteti gornje i/ili donje vilice koje podrazumjevaju sljedeće: disgnatija (neusklađenost vilica), devijacija vilice i primarna uskost u smjeni zuba. Obezbjeđuje se osiguranim licima do navršenih 18 godina, koja nisu iskoristila pravo na ortodonski fiksni aparat.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala