ŠIFRA

120

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Ortodontski fiksni aparat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi (kumulativno): 1) nalaz i mišljenje ortodonta i 2) otpusno pismo Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju (postoperativno) ili nalaz maksilofacijalnog ili oralnog hirurga (preoperativno)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranom licu nakon završenih 12 godina života, u okviru preoperativnog i postoperativnog tretmana sa urođenim i stečenim težim deformacijama lica i vilice, kao i sa operisanim rascjepima usne i alveolarnog grebena i nepca. Nakon što osigurano lice iskoristi pravo na ortodonski fiksni aparat, nema pravo na korištenje bilo kog drugog ortodontskog aparata na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja. Nakon aplikacije ortodontskog fiksnog aparata potrebno je izvršiti provjeru funkcionalnosti pomagala i kontrolu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala