ŠIFRA

29

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Nadlaktna proteza

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

PROTEZE ZA GORNJE EKSTREMITETE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

960

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz ortopeda ili otpusno pismo Klinike za ortopediju i traumatologiju (posljednji koji posjeduje) i 2) nalaz fizijatra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Proteze za gornje ekstremitete služe za funkcionalnu i estetsku zamjenu izgubljenih gornjih dijelova ekstremiteta. Odgovarajuću protezu dobija osigurano lice kome nedostaje dio ili cijeli gornji ekstremitet. Osigurano lice ima pravo na protezu za svaki ekstremitet posebno.

NAPOMENA

(kod prvog uvođenja osiguranog lica u pravo neophodan je i nalaz ortopeda - posljednji koji posjeduje)
Nazad na katalog pomagala