ŠIFRA

116

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Korektivna ploča za proksimalnu tibiju (medijalna i lateralna) sa ugradbenim setom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

Endoproteze

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1.500

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz Konzilija - Klinika za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Korektivne osteotomije proksimalne tibije. Osigurano lice ima pravo na ovo pomagalo za svaki ekstremitet posebno.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala