ŠIFRA

9

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kohlearni implantat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

1) Nalaz otorinolaringologa sa kliničkog centra. 2) Saglasnost FZZOiR

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Kohlearni aparat se obezbjeđuje osiguranim licima sa urođenim ili stečenim gubitkom sluha, starosne dobi do 18 godina, a koja su u Programu Federalnog fonda solidarnosti. Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na kohlearni implantat, nema pravo na ugradbeni slušni aparati za kost BAHA Attract, Bonebridge i ugradbeni slušni aparati za srednje uho SOUNDBRIDGE, ESTEEM.

NAPOMENA

Učešće ZZOTK je 50% od cijene pomagala (isti iznos koji uplati FZZOiR), a najviše do 20.000,00 KM
Nazad na katalog pomagala