ŠIFRA

12

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Kabal za kohlearni implantat

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

80

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

6 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinolaringologa sa kliničkog centra

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se obezbjeđuje osiguranim licima kojima je ugrađen kohlearni implantat.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala