ŠIFRA

86

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Inzulinska pumpa za lica starija od 26 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

2000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih nalaza: a) endokrinologa; b) kliničkog interniste Kod prvog uključivanja inzulinske pumpe pored jednog od gore navedenog nalaza, potrebno je dostaviti i Konzilij Klinike za interne bolesti

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Za osigurana lica do navršenih 18 godina starosti inzulinska pumpa se obezbjeđuje na teret ZZOiR FBiH. Pravo na pomagalo ostvaruju osigurana lica oboljela od Diabetes mellitus Tip 1 koja su na multiplom inzulinskom režimu i koji imaju redovan monitoring ŠUK-a (najmanje 4 mjerenja dnevno) i koji su motivirani da poboljšaju svoju kontrolu glikemije. Inzulinska pumpa 86 b) se obezbjeđuje osiguranim licima kojima je uključena inzulinska pumpa do navršenih 26 godina i trudnicama oboljelim od Diabetes Mellitus Tip 1 sa HbA1c >7

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala