ŠIFRA

115

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Implantati za intramedularnu fiksaciju

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

ENDOPROTEZE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

900

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

po potrebi

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Konzilij Klinike za ortopediju i traumatologiju

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 114. i 115. obezbjeđuju se osiguranim licima kod preloma kuka, natkoljenice, potkoljenice, ramena, nadlaktice i podlaktice.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala