ŠIFRA

81

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Iglice za Pen za lica preko 18 godina oboljela od šećerne bolesti TIP-2 koje koriste dva PEN-a za davanje inzulina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA OSIGURANA LICA OBOLJELA OD ŠEĆERNE BOLESTI (INZULIN OVISNA) I ZA OSIGURANA LICA KOJA U TERAPIJI KORISTE HORMON RASTA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

14

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala