ŠIFRA

60

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Za lice kome je odstranjena jedna dojka

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

80

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Jedan od sljedećih dokumenata: 1) nalaz specijaliste Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju; 2) otpusno pismo sa Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju; 3) nalaz onkološkog konzilija

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Poslije mastektomije karcinoma dojke do momenta rekonstrunkcije dojke uz korištenje estetske proteze za dojku.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala