ŠIFRA

19

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Elektrolarinks

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

1000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi (kumulativno): 1) otorinolaringologa sa Kliničkog centra i 2) nalaz logopeda

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod rednim brojem 18 i 19 se obezbjeđuju osiguranom licu koje je trajno izgubilo moć govora radi laringektomije, a koje nije u mogućnosti savladati ezofagealni govor. Potvrdu odnosno nalaz da osigurano lice nije u mogućnosti savladati ezofagealni govor izdaje logoped.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala