ŠIFRA

59

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Elastični rukav

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA NAKON AMPUTACIJE DOJKE

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

120

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

12 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeći nalazi kumulativno: 1) nalaz fizijatra; 2) posljedni nalaz onkologa kojeg posjeduje osigurano lice.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagala pod redim brojem 58, 59. i 60. obezbjeđuju se osiguranim licima sa primarnim i sekundarnim limfedem kod malignih oboljenja. Pomagala pod rednim brojem 58, 59. i 60. mogu se preporučiti u kombinaciji kod jasno utvrđene indikacije uznapredovalog limfedema.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala