ŠIFRA

118

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Delairova maska

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

OSTALA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

250

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz i mišljenje ortodonta

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Obezbjeđuje se osiguranim licima do 15. godine kod kojih postoji nepravilan zagrižaj sagitalnog i vertikalnog pravca. Nakon aplikacije navedenog pomagala potrebno je izvršiti provjeru funkcionalnosti pomagala i kontrolu.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala