ŠIFRA

25

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Cjevčice za aspirator za traheostomirana lica

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

30

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

Mjesečno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinoralingologa sa UKC

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Cjevčice za aspirator za traheostomirana lica se obezbjeđuju osiguranom licu koje je ostvarilo pravo na aspirator za traheostomirana lica.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala