ŠIFRA

24

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Aspirator za traheostomirana lica

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

AUDIOLOŠKA/OTORINOLARINGOLOŠKA POMAGALA

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

170

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

36

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Nalaz otorinolaringologa sa UKC

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Aspirator za traheostomirana lica se obezbjeđuju osiguranom licu koje je ostvarilo pravo na endotrahealnu kanilu (plastična, metalna, slikonska).

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala