ŠIFRA

73

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Antidekubitalni zračni dušek

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

200

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) Jedan od sljedećih nalaza: a) neurologa; b) neurohirurga; c) ortopeda; d) neuropedijatra; e) onkologa.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na navedeno pomagalo ostvaruju osigurana lica i to u slučaju: oduzetosti ekstremiteta (hemiplegija, paraplegija, quadriplegija), teška neuromišićna distrofija, multipla skleroza - EDSS veći od 8, parkinsonova bolest - gr IV i gr V, cerebralna paraliza level IV i V po GMFCS, metastatski karcinom u terminalnoj fazi kada je onemogućen hod, neoperativni prelomi kuka, amputacija donjih ekstremiteta kod kojih nije moguće protetisanje a pojavio se dekubitus na torakalnom ili lumbosakralnom predjelu i teška forma ALS-a sa paraplegijom ili paraparezom ili quadriparezom ili quadriplegijom.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala