ŠIFRA

78

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Antidekubitalni zračni dušek

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

200

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) Jedan od sljedećih nalaza: a) neurologa; b) neurohirurga; c) ortopeda; d) neuropedijatra; e) onkologa.

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na navedeno pomagalo ostvaruju osigurana lica i to u slučaju: 1) oduzetosti ekstremiteta (hemiplegija, paraplegija, kvadriplegija), 2) izmjenjenog stanja svijesti: stupor ili koma, 3) teške neuromišićne distrofije, 4) multiple skleroze - EDSS veći od 8, 5) parkinsonove bolesti - gr IV i gr V, 6) cerebralne paralize level IV i V po GMFCS, 7) metastatskog karcina u terminalnoj fazi kada je onemogućen hod, 8) neoperativnog preloma kuka, 9) amputacije donjih ekstremiteta (jedan ili oba) kod kojih nije moguće protetisanje a pojavio se dekubitus na torakalnom ili lumbosakralnom predjelu, 10) teške forme ALS-a sa paraplegijom ili paraparezom ili kvadriparezom ili kvadriplegijom, 11) terminalne faze demencije uz manuelni mišićni test manji od vrijednosti 3, 12) hemipareze, kvadripereze i parapareze uz manuelni mišićni test manji od vrijednosti 3..

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala