ŠIFRA

72

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Antidekubitalni meki jastuk sa želatinom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

48 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) jedan od sljedećih nalaza: a) reumatologa; b) neurologa; c) neurohirurga; d) ortopeda; e) neuropedijatra; f) onkologa;

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na pomagalo ostvaruju osigurana lica koja koriste invalidska kolica sa neuromišićnom distrofijom, dihemiparezom, potpunom oduzetosti donjih ekstremiteta, amputacijom jednog ili oba donja ekstremiteta. Pravo na navedeno pomagalo ostvaruju osigurana lica sa teškim neurološkim deficitom, cerebralna paraliza level IV i V po GMFCS, karcinom sa meta promjenama na kostima, neoperativni prelomi kuka, amputacija oba donja ekstremiteta kod kojih nije moguće protetisanje. Pravo ostvaruju osigurana lica koja nemaju pravo na antidekubitalni jastuk sa zračnim komorama.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala