ŠIFRA

77

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Antidekubitalni meki jastuk sa želatinom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

36 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) jedan od sljedećih nalaza: a) reumatologa; b) neurologa; c) neurohirurga; d) ortopeda; e) neuropedijatra; f) onkologa;

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na pomagalo ostvaruju osigurana lica koja koriste invalidska kolica i to lica sa: 1) neuromišićnom distrofijom, 2) srednje do teškim stepenom neurološkog deficita (hemipareza, Multiple skleroza, Parkinsonova bolest i nakon ICV-a), 3) hemiplegijom, 4) amputacijom jednog ili oba donja ekstremiteta kod kojih nije moguće protetisanje, 5) cerebralnom paralizom level IV i V po GMFCS, 6) neoperativnim prelomom kuka. Pravo ostvaruju osigurana lica koja nemaju pravo na antidekubitalni jastuk sa zračnim komorama.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala