ŠIFRA

77

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Antidekubitalni meki jastuk sa želatinom

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

150

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

36 mjeseci

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) jedan od sljedećih nalaza: a) reumatologa; b) neurologa; c) neurohirurga; d) ortopeda; e) neuropedijatra; f) onkologa;

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pravo na pomagalo ostvaruju osigurana lica koja koriste invalidska kolica i to lica: 1) sa neuromišićnom distrofijom, 2) dihemiparezom, 3) plegijom (hemiplegija, paraplegija, kvadriplegija), 4) amputacijom jednog ili oba donja ekstremiteta kod kojih nije moguće protetisanje, 5) teškim neurološkim deficitom, 6) cerebralna paraliza level IV i V po GMFCS, 7) neoperativni prelomi kuka. Pravo ostvaruju osigurana lica koja nemaju pravo na antidekubitalni jastuk sa zračnim komorama

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala