ŠIFRA

73

– Jedinstvena šifra pomagala kojom su označena pomagala u utvrđenim medicinskim indikacijama.

NAZIV

Aktivna invalidska kolica na mehanički pogon za lica od 50 do 65 godina

– Službeni naziv pomagala

VRSTA

POMAGALA ZA POMOĆ PRI HODU

– Pripadajuća grupa pomagala.

IZNOS UČEŠĆA ZAVODA DO (U KM)

3000

– Učešće Zavoda do (u KM)

ROK KORIŠTENJA

trajno

– Rok korištenja pomagala

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Sljedeća dokumentacija (kumulativno): 1) nalaz fizijatra i 2) jedan od sljedećih nalaza: a) neurologa; b) neurohirurga; c) neuropedijatra; Za dokazivanje prava potrebno je dostaviti jedan od sljedećih dokumenata: - za radno aktivno osigurano lice ugovor o djelu (ako je lice u radnom odnosu vrši se provjera matične evidencije Zavoda), - za osigurana lica do 26. godine potvrda o školovanju, osim ako je ista već evidentirana u matičnoj evidenciji Zavoda, - za sportiste potvrda nadležnog tijela (udruženja, društva i dr.)

– Potrebna dokumentacija za izdavanje pomagala

INDIKACIJE

Pomagalo se obezbjeđuje osiguranim licima koji se nalaze na redovnom školovanju do 26. godine, radno aktivnim i sportistima, koji mogu samostalno upravljati kolicima i to sa: 1. paraplegijom, 2. amputacijom obje noge, 3. cerebralna paraliza GMFCS level II i III "Pravo na navedeno pomagalo ostvaruju sljedeća osigurana lica: a) radno-aktivna do 65. godine života (koja su u radnom odnosu ili angažovana po ugovoru o djelu u kontinuitetu od tri mjeseca prije davanja prijedloga na navedeno pomagalo) b) do 26. godine života koja se nalaze na redovnom školovanju c) sportisti koji se aktivno (profesionalno) bave sportom." Nakon isporuke invalidskih kolica ovlašteni doktor je dužan izvršiti provjeru funkcionalnosti i kontrolu isporučenih kolica. Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na standardna invalidska kolica na mehanički pogon i neurološka invalidska kolica na mehanički pogon, nema pravo na aktivna invalidska kolica na mehanički pogon do isteka utvrđenog roka. Osigurano lice koje je ostvarilo pravo na elektromotorna kolica iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, nema pravo na aktivna invalidska kolica na mehanički pogon.

NAPOMENA

Nazad na katalog pomagala